divider

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji – NOVOST 2014

separator

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji – NOVOST 2014

/ 0 Comments /

Od 29. aprila 2014 veljajo spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijstvu – ZKme-1B (Uradni list RS, št. 26/2014), ki določajo tudi spremenjene pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: DDK), med drugim:
-  Nosilec DDK mora pred začetkom opravljanja DDK pridobiti dovoljenje upravne enote za opravljanje DDK (v nadaljevanju: dovoljenje).
-  Nosilec DDK je lahko nosilec kmetije ali član kmetije, ki ima za opravljanje DDK soglasje nosilca kmetije.
-  Na kmetiji se ne sme opravljati posamezna vrsta DDK, če je nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za istovrstno dejavnost, ali zakoniti zastopnik pravne osebe ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za istovrstno dejavnost.
-  Če želi nosilec DDK opravljati novo vrsto ali prenehati opravljati posamezno vrsto DDK, mora na upravni enoti (v nadaljevanju: UE) pridobiti dovoljenje oz. odločbo o razveljavitvi dovoljenja.
-  Če gre za DDK, ki so živilske dejavnosti v skladu z Uredbo 178/2002/ES, se dovoljenje izda, če je nosilec DDK vpisan v register obratov iz 152.a člena ZKme-1B, to je pri Upravi, pristojni za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
-  Letni dohodek iz DDK ne sme presegati treh povprečnih letnih plač (za leto 2013 je znašalo 54.834,48 EUR), na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa petih povprečnih letnih plač (za leto 2013 je znašalo 91.390,80 EUR), oboje na zaposlenega v RS v preteklem letu. Ker UE vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev glede dohodka iz DDK za preteklo koledarsko leto, mora nosilec DDK najkasneje do 30. 6. sporočiti UE podatek o letnem dohodku iz DDK.
-  Na osnovi določb ZKme-1b se kot dohodek iz DDK šteje dohodek, brez znižanj, povečanj in davčnih olajšav, ugotovljen kot razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki, kot je izkazan v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Kadar se davčna osnova od dohodka iz DDK ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se kot dohodek iz DDK šteje dohodek DDK, ugotovljen na podlagi podatkov obračuna dohodnine iz dohodka iz dejavnosti. Kot dohodek DDK se šteje delež dohodka, ki pripada DDK, kadar nosilec DDK poleg DDK opravlja tudi druge kmetijske ali s kmetijstvom nepovezane dejavnosti in se zanje skupaj ugotavlja davčna osnova na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ter se davčna osnova za vso kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.
-  UE po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja z odločbo razveljavi dovoljenje, če niso več izpolnjeni pogoji glede letnega dohodka iz DDK. Dovoljenje za opravljanje DDK preneha veljati s smrtjo nosilca DDK.
-  Nosilci DDK, ki so do uveljavitve ZKme-1B opravljali DDK v skladu s prej veljavnim Zakonom o kmetijstvu in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/2014), morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z ZKme-1B najpozneje do 1. 1. 2016. Ne glede na to, pa morajo nosilci DDK, ki so prejeli sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. 1. 2016 ne bo iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do sredstev, uskladiti opravljanje DDK z ZKme-1B v 60 dneh po izteku petletne obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

Vir: UE Krško

separator

separator