divider

Davčne novosti v letu 2013

separator

Davčne novosti v letu 2013

/ 0 Comments /

Nižja davčna stopnja davka od dohodka pravnih oseb na 15% – postopno do leta 2015:
leta 2012 – 18%
leta 2013 – 17%
leta 2014 – 16%
leta 2015 – 15%
(60. člen ZDDPO-2H)

Omejitev koriščenja prenesene davčne izgube na največ 50% davčne osnove posameznega davčnega obdobja.

Davčna olajšava za raziskave in razvoj se poviša iz 40% na 100% zneska vlaganj. Ukinja pa se regijska olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj na manj razvitih območij Slovenije.

Davčna olajšava za investicije se poviša iz 30% na 40% zneska vlaganj in se lahko uveljavlja za proizvajalno opremo, računalniško in drugo opremo (razen pohištva in pisarniške opreme), osebne avtomobile na hibridni in električni pogon, tovorna motorna vozila z motorjev EURO VI (izjema EURO V do konca leta 2013), avtobuse na električni in hibridni pogon (izjema EURO IV do konca leta 2013), neopredmetena sredstva, razen dobrega imena in stvarnih pravic na nepremičninah in drugih sorodnih pravicah.

Obe olajšavi se medsebojno izključujeta.
(55. in 55.a člen ZDDPO-2H ter 61., 66.a in 73.a člen ZDph-2J – velja pa že od 1.1.2012)

SPREMEMBA LETNE NETO DAVČNE OSNOVE:
Letna lestvica za obračun akontacije dohodnine za leto 2012

tabela11 Davčne novosti v letu 2013

 

 

 

Letna lestvica za obračun akontacije dohodnine za leto 2013

tabela21 e1404045217854 Davčne novosti v letu 2013

 

 

 

 

(122. člen ZDoh-2, 118. člen ZUJF)

Uporaba službenega vozila za privatne namene se šteje za boniteto in je odvisna od višine nabavne vrednosti vozila. 43. člen ZDoh-2 v dopolnitvi izrecno določa, da se v nabavno vrednost vozila ne glede na način pridobitve vozila, všteva DDV.

NORMIRANCI

Za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z uporabo normiranih odhodkov za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost je višina prihodkov 50.000 EUR. Obdobje za ugotavljanje višine prihodkov je predhodno davčno leto (1.1. – 31.12). Brezpogojno pa velja za zavezance, ki bodo z dejavnostjo začeli na novo. Podaljšanje ugotavljanja davčne osnove je po novem avtomatsko. Zavezanci bodo morali davčni organ obvestili le o prenehanju uporabe ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki. Razen, če davčni zavezanec v dveh zaporednih letih ne bo izpolnjeval prihodkovnega pogoja, bo moral za davčno leto ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov (48. člen ZDoh-2L).

Po novem je višina normiranih odhodkov 70% ustvarjenih prihodkov, ne glede na opravljanje dejavnosti (59. člen ZDoh-2L).

“Normiranci” ne bodo mogli uveljavljati davčnih olajšav (67. člen ZDoh-2L).

Za dohodke iz dejavnost, za katere se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se uvaja cedularni način obdavčevanja. Kar pomeni, da se dohodki normirancev (tudi kmetov) ne bodo več vštevali v letno davčno osnovo (skupni letni dohodek). Poleg tega pa letne davčne osnove ne bodo mogli več zmanjševati z obveznimi prispevki za socialno varnost. Davek od dohodka iz dejavnosti, za katerega se davčne osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (70%) je 20% (velja od 1.1.2013)

Pri DOHODKIH IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM so se do sedaj upoštevali 40% normirani stroški, s 1.1.2013 pa so ti stroški lahko le še 10% tega dohodka. Cedularna obdavčitev bo veljala tudi za te dohodke, kar pomeni, da se ne vštevajo v letno davčno osnovo. Stopnja davka je 25% in velja kot dokončen davek (135.č člen ZDOH-2).

ZAKON O DAVKU NA FINANČNE STORITVE (Ur. list RS št. 94/2012 z dne 10.12.2012 in velja od 25.12.2012)

Z tem novim zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na finančne storitve. Predmet obdavčitve so finančne storitve, ki so po obstoječi ureditvi oproščene plačila DDV v skladu z ZDDV ter storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.

Predmet obdavčitve so (3. člen ZDFS):
a) dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve opravlja kreditodajalec oziroma posojilodajalec,
b) izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih garancij s strani kreditodajalca,
c) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti,
d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo,
e) storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.

Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki na območju RS izvaja finančne storitve iz 3. člena ZDFS.

Davčna obveznost nastane v trenutku, ko je finančna storitev opravljena – kadar je zanjo plačano nadomestilo (provizija).

Osnova za davek je plačano nadomestilo oziroma provizija v zvezi z opravljeno finančno storitvijo.

Stopnja davka je 6,5 % od davčne osnove.

Davčni zavezanec mora davek plačati najpozneje zadnji delovni dan meseca, ki sledi davčnemu obdobju (en koledarski mesec), v katerem je nastala obveznost za obračun davka.

Davčni zavezanci bodo prvič obračunali davek po tem zakonu za mesec MAREC 2013.

Vir: DURS

separator

separator